Katedra Mechaniki Budowli

Politechnika Koszalińska

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji

Zajęcia warsztatowe:
Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS

Katedra Mechaniki Budowli oferuje zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku Budownictwo w ramach projektu POWR.03.05.00-00-Z219/17, realizowanego przez Politechnikę Koszalińską,
w latach 2018-2022:

Program zintegrowanych działań na rzecz zwiększenia jakości i efektywności kształcenia na Politechnice Koszalińskiej

- projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego


~ AKTUALNOŚCI ~

Na semestr letni roku akademickiego 2020/2021, planowane są zajęcia w ramach trzeciej edycji zajęć warsztowych Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS .

Z uwagi na aktualną sytuację, decyzja w sprawie realizacji zajęć została wstrzymana.

Wszelkie pytania lub uwagi proszę kierować do organizatora zajęć:
- dra inż. Mariusza Ruchwy (osobiście lub poprzez pocztę elektroniczną).


Informacja o zajęciach:

Nazwa zajęć warsztatowych:

Modelowanie i analiza konstrukcji w środowisku SIMULIA-ABAQUS


Podstawowa informacja o zajęciach

Celem zajęć jest nabycie przez studentów praktycznych umiejętności prowadzenia obliczeń w ramach Komputerowego Wspomagania Obliczeń Inżynierskich (CAE), dotyczących komputerowej analizy konstrukcji inżynierskich i budowlanych przy pomocy Metody Elementów Skończonych (MES) w środowisku jednego z najbardziej uznanych, zaawansowanych i nowoczesnych systemów obliczeń MES: SIMULIA - ABAQUS Unified FEA (Dassault Systémes®). Studenci poznają zasady pracy z profesjonalnym oprogramowaniem do analiz MES, nabędą umiejętności tworzenia modeli obliczeniowych, w tym tworzenia modeli geometrycznych oraz modeli dyskretnych ukierunkowanych na analizę w ujęciu MES. Uczestnicy zajęć nauczą się formułować zadania obliczeniowe oraz prowadzić obliczenia przy pomocy oprogramowania ABAQUS, różnego typu konstrukcji (prętowych, powierzchniowych oraz bryłowych). Nauczą się również dokumentować wyniki obliczeń w postaci wykresów i rysunków map przemieszczeń oraz naprężeń, a także zestawień wartości przeznaczonych do dalszego wykorzystania. Zajęcia będą dotyczyły analiz w zakresie liniowym oraz nieliniowym. Tematyka zajęć wykracza poza obszar studiów I stopnia i tym samym pozwala uczestnikom na poszerzenie swoich kompetencji.

Rodzaj zajęć i rodzaj grupy docelowej: Zajęcia fakultatywne dla studentów kierunku Budownictwo, studiów stacjonarnych I stopnia, semestr VI.

Harmonogram zajęć: Zajęcia są realizowane w semestrze letnim (od marca do czerwca).
Planowane są cztery edycje w kolejnych latach, okresu 2019-2022 r.

Ilość godzin: 26 godzin
(zajęcia prowadzone przez 13 tygodni, w wymiarze 13 x 2h, zajęcia będą ujęte w planie zajęć jako zajęcia fakultatywne)

Ilość uczestników: 20 osób (2 grupy po 10 studentów)

Prowadzący: dr inż. Mariusz Ruchwa i dr hab. inż. Mirosław Wesołowski
(dwóch prowadzących, podczas wszystkich godzin zajęć, w każdej grupie)

Miejsce szkolenia: WILŚiG, Pracownia Komputerowa 301C


REKRUTACJA
Rekrutacja podstawowa osób chętnych na zajęcia odbywa się w każdym roku projektu, w październiku (podczas semestru piątego), a rekrutacja uzupełniająca pod koniec lutego, zgodnie z informacjami ogłaszanymi na stronie projektu.
Zapisy dotyczą osób, które studiują na kierunku Budownictwo, na studiach stacjonarnych
I stopnia, semestr 5. lub 6. oraz osoby, które powracają na semestr 6. (semestr letni).

Dokumenty wymagane przy rekrutacji znajdują się na stronie projektu:
- http://power.tu.koszalin.pl/projects/1/category/277.
/należy wydrukować, wypełnić, podpisać i złożyć wszystkie dokumenty/ w Dziekanacie.

Uzupełnienie:
• Program zajęć warsztatowych -> Program zajęć /pdf/
• W trakcie zajęć studenci tworzą modele różnego typu konstrukcji (konstrukcje prętowe, powierzchniowe oraz bryłowe) i w toku poznawanych dalszych etapów działań rozbudowują modele, prowadzą obliczenia i analizują wyniki obliczeń.
• Na zakończenie zajęć warsztatowych studenci uzyskują wpis w suplemencie do dyplomu informujący o odbyciu dodatkowych zajęć warsztatowych.
• Przed rozpoczęciem zajęć oraz po ich zakończeniu studenci wypełniają ankiety informacyjne o aktualnym stanie kompetencji (ankieta przed rozpoczęciem i ankieta po zakończeniu zajęć warsztatowych).
• Wszystkie zajęcia są prowadzone w grupach maksymalnie 10 osobowych, w pracowni komputerowej, przy wsparciu dwóch doświadczonych prowadzących podczas każdej godziny zajęć.
• Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów (opłat) z tytułu udziału w zajęciach.

Wszelkie pytania i uwagi można kierować do organizatora zajęć
— dra inż. Mariusza Ruchwy (pok. 405C), email: ruchwa@kmb.tu.koszalin.pl


Dodatkowe informacje o projekcie Politechniki Koszalińskiej znajdują się na stronach:
- http://power.tu.koszalin.pl/
- http://power.tu.koszalin.pl/projects/1/
- http://wilsigcms.wilsig.tu.koszalin.pl/studenci/atrakcyjne-dotowane-szkolenia-dla-studentow/

Informacje dodatkowe o SIMULIA-ABAQUS

• Informacje o programie SIMULIA-ABAQUS (system analizy Metodą Elementów Skończonych)
- www.3ds.com/products-services/simulia/
- www.3ds.com/products-services/simulia/products/abaqus/

• W ramach portalu społecznościowego firmy Dassault Systemes dla studentów kierunków technicznych. Uczestnicy społeczności mogą pobrać darmowe licencje programu ABAQUS Student Edition oraz inne programy tworzone przez Dassault Systemes.
- https://academy.3ds.com/en
- www.3ds.com/products-services/simulia/simulia-academic-program/learning-community/
- Logowanie do platformy learning-community
- Blog SIMULIA
- kanał firmowy na YouTube
- DS Support

Zapraszam do skorzystania - Mariusz Ruchwa