Katedra Mechaniki Budowli

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska
i Geodezji
Politechnika Koszalińska

Here available in English

Badania naukowe

Działalność naukowo-badawcza prowadzona w Katedrze dotyczy przede wszystkim dynamicznej i statycznej interakcji w układzie fundament-podłoże, symulacji dynamicznych procesów odkształceń, naprężeń i przemieszczeń w konstrukcjach obciążonych w sposób nagły (wskutek wybuchów lub zderzeń) oraz ochrony środowiska przed drganiami i hałasem.

W zakresie interakcji fundament-podłoże opracowano niejednorodne modele podłoża w zagadnieniu drgań pionowych i przesuwno-obrotowych fundamentów spoczywających na powierzchni ośrodka oraz zagłębionych w ośrodku gruntowym, przeprowadzono identyfikację profilu geotechnicznego ośrodka gruntowego, wykorzystując algorytmy optymalizacji i wyniki badań eksperymentalnych oraz przeprowadzono analizę numeryczną statycznie obciążonego żelbetowego pala fundamentowego osadzonego w piasku średnim, w której zastosowano metodę elementów skończonych oraz różne modele materiałowe gruntu.

W badaniach nieliniowej dynamiki konstrukcji opracowano sprężysto-lepkoplastyczny model betonu ze zniszczeniem, który zaimplementowano w programie ABAQUS oraz poddano go testom weryfikacyjnym przez porównanie symulacji z wynikami badań eksperymentalnych. Model ten wykorzystano w wielu symulacjach konstrukcji żelbetowych obciążonych w sposób nagły.

Osiągnięcia w wymienionych dziedzinach przedstawiono w wielu publikacjach krajowych i zagranicznych oraz były podstawą szeregu referatów na konferencjach. W dorobku Katedry mieści się również opracowanie dziewięciu prac doktorskich oraz pięciu prac habilitacyjnych.

Wybrane osiągnięcia naukowe i techniczne

Nowatorskie obiekty inżynierskie:

Badania doświadczalne modeli i konstrukcji:

Analizy komputerowe: